Raport 28/2017 Powołanie niezależnego Członka Rady Nadzorczej Emitenta na okres wspólnej kadencji

Data sporządzenia 2017-08-24
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Powołanie niezależnego Członka Rady Nadzorczej Emitenta na okres wspólnej kadencji
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Emitenta, na okres wspólnej 5-letniej kadencji, rozpoczętej z dniem 12 kwietnia 2016 r., Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Emilii Sawickiej.

Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria Członka Niezależnego wskazanych w przepisach prawa dotyczących spółek publicznych oraz w uregulowaniach wewnętrznych Emitenta.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Emitenta na okres wspólnej kadencji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowo powołany Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Członek Rady Nadzorczej oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W związku z powołaniem nowego niezależnego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Emilii Sawickiej oraz złożoną przez Pana Tomasza Dotkusia rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym Nr 24/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. ) aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:

1. Dariusz Olczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2. Jan Olczyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

3. Arkadiusz Król - Sekretarz Rady Nadzorczej;

4. Emilia Sawicka - Członek Rady Nadzorczej;

5. Bartosz Krzesiak - Członek Rady Nadzorczej.

Załącznik:

Życiorys Emilia Sawicka nowo powołany Członek Rady Nadzorczej Lokum Deweloper SA pobierz

Data publikacji: 24.08.2017 r., godz. 17:05

 

Poprzedni raport: 24 Sierpień 2017

27/2017 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej