Raport 35/2022 Nabycie przez Emitenta łącznie 12.998 sztuk obligacji serii F i G celem umorzenia

Data sporządzenia 2022-11-23
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Nabycie przez Emitenta łącznie 12.998 sztuk obligacji serii F i G celem umorzenia
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że dokonała w dniu 23 listopada 2022 nabycia w celu umorzenia 8.579 (słownie: osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) sztuk Obligacji serii F o wartości nominalnej 1 tys. złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej 8.579.000,00 (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLO212700010 oraz 4.419 (słownie: czterech tysięcy czterystu dziewiętnastu) sztuk Obligacji serii G o wartości nominalnej 1 tys. złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej 4.419.000,00 (słownie: cztery miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy) złotych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLO212700028.

Spółka podejmie wszelkie niezbędne czynności celem umorzenia ww. Obligacji serii F i G.

Po umorzeniu do wykupu pozostanie 56.421 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) sztuk Obligacji serii F o wartości nominalnej 1 tys. złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej 56.421.000,00 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy) złotych oraz 30.581 (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) sztuk Obligacji serii G o wartości nominalnej 1 tys. złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej 30.581.000,00 (słownie: trzydzieści milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych.

Obligacje zostały nabyte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2244) w celu ich umorzenia.

 

Data publikacji: 23.11.2022 r., godz. 17:08

 

Poprzedni raport: 21 Listopad 2022

34/2022 – Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy al. Poprzecznej we Wrocławiu

Czytaj więcej