PROGNOZY FINANSOWE

Prognoza wyników Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. obejmuje lata 2015 i 2016

  • Lokum Deweloper – Prognozy finansowe pobierz
Prognozy finansowe
  Prognoza 2015 Realizacja 2015 Stopień realizacji 2015 Prognoza 2016 Realizacja 2016 Stopień realizacji 2016
1 2 3 (3/2) 4 5 (5/4)
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto 128 126 129 176 100,82% 172 124 189 327 109,99%
Skonsolidowany zysk netto w tym 36 902 37 479 101,56% 42 384 46 928 110,72%
- skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 33 906 34 442 101,58% 38 885 42 820 110,12%
- skonsolidowany zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym 2 996 3 037 101,37% 3 499 4 108 117,40%
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (mln PLN)
Skonsolidowany zysk netto (mln PLN)