Polityka dywidendowa

Polityka wypłaty dywidendy

Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie uwzględniającym przede wszystkim wysokość wypracowanych przepływów gotówkowych i zysku netto wypracowanego przez Grupę, potrzeby inwestycyjne Grupy oraz możliwość i koszt pozyskania przez Spółkę finansowania dłużnego.

Rekomendowana przez Zarząd kwota dywidendy za lata 2014-2017 wynosiła do 30% zysku netto wykazanego w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy. Na początku 2018 r. Zarząd podjął decyzję o zmianie polityki dywidendowej dotyczącej podziału zysku począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2018, podnosząc maksymalny poziom dywidendy do 50% skonsolidowanego zysku netto.

Ostateczne decyzje o przeznaczeniu wypracowanego zysku będzie podejmować Walne Zgromadzenie Emitenta.

W latach 2012-2014 podmiot dominujący w Grupie – Lokum Deweloper S.A. nie dokonywał wypłaty dywidendy.

W kolejnych latach dywidenda była lub będzie wypłacana zgodnie z poniższą tabelą.

 

Dywidenda za rok 2020 2018 2017 2016 2015           2014
Wynik netto jednostkowy (tys. zł) 55 437 38 293 4 150 -4 756 45 706
Procent zysku przeznaczony na wypłatę dywidendy 16,2% 94% 100% 100% -* 9,85%
Wynik netto skonsolidowany (tys. zł) 20 348 73 027 76 630 46 928 37 479 26 027
Procent zysku wskazanego w raporcie skonsolidowanym przeznaczony na dywidendę 44,2% 49,3% 19,7% 29,9% 29,8% 17,2%
Łączna kwota wypłaconej dywidendy 9 000 000,00 zł 36 000 000,00 zł 15 120 000,00 zł 14 040 000,00 zł 11 160 000,00 zł 4 500 000,00 zł
Wysokość dywidendy na jedną akcję  0,50 zł 2,00 zł 0,84 zł 0,78 zł 0,62 zł 0,30 zł
Liczba akcji objętych prawem do dywidendy 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 15 000 000
Dzień dywidendy 28 września 2021 7 maja 2019 2 maja 2018 20 czerwca 2017 19 kwietnia 2016 31 marca 2015
Dzień wypłaty dywidendy 15 grudnia 2021 14 maja 2019 11 maja 2018 5 lipca 2017 4 maja 2016 17 kwietnia 2015

*dywidenda została wypłacona z zysku netto wypracowanego przez Emitenta w poprzednich latach obrotowych i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego