Polityka dywidendowa

Polityka wypłaty dywidendy

Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie uwzględniającym przede wszystkim wysokość wypracowanych przepływów gotówkowych i zysku netto wypracowanego przez Grupę, potrzeby inwestycyjne Grupy oraz możliwość i koszt pozyskania przez Spółkę finansowania dłużnego.

Rekomendowana przez Zarząd kwota dywidendy za lata 2014 - 2017 wynosiła do 30% zysku netto wykazanego w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy. Na początku 2018 r. Zarząd podjął decyzję o zmianie polityki dywidendowej dotyczącej podziału zysku począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2018, podnosząc maksymalny poziom dywidendy do 50% skonsolidowanego zysku netto.

Ostateczne decyzje o przeznaczeniu wypracowanego zysku będzie podejmować Walne Zgromadzenie Emitenta.

W latach 2012-2014 podmiot dominujący w Grupie – Lokum Deweloper S.A. nie dokonywał wypłaty dywidendy.

W kolejnych latach, dywidenda była lub będzie wypłacana zgodnie z poniższą tabelą.

 

Dywidenda za rok 2017 2016 2015           2014 2013 2012
Wynik netto jednostkowy (tys. zł) 4 150 -4 756 45 706 32 31
Procent zysku przeznaczony na wypłatę dywidendy 100% 100% -* 9,85% - -
Wynik netto skonsolidowany (tys. zł) 76 630 46 928 37 479 26 027 22 360 11 399
Procent zysku wskazanego w raporcie skonsolidowanym przeznaczony na dywidendę 19,73% 29,92% 29,8% 17,2% - -
Łączna kwota wypłaconej dywidendy 15 120 000,00 zł 14 040 000,00 zł 11 160 000,00 zł 4 500 000,00 zł - -
Wysokość dywidendy na jedną akcję  0,84 zł 0,78 zł 0,62 zł 0,30 zł - -
Liczba akcji objętych prawem do dywidendy 18 000 000 18 000 000 18 000 000 15 000 000 - -
Dzień prawa do dywidendy 2 maja 2018 20 czerwca 2017 19 kwietnia 2016 31 marca 2015 - -
Dzień wypłaty dywidendy 11 maja 2018 5 lipca 2017 4 maja 2016 17 kwietnia 2015 - -

*dywidenda została wypłacona z zysku netto wypracowanego przez Emitenta w poprzednich latach obrotowych i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego