Obligacje

Od 2014 r. Lokum Deweloper jest aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych. W październiku 2014 r. Spółka wyemitowała pierwsze 3-letnie obligacje serii A o wartości 30 mln zł. W grudniu 2015 r. Lokum Deweloper wyemitował 3-letnie obligacje serii B również o wartości 30 mln zł, a w  lipcu 2016 r. 3-letnie obligacje serii C o wartości 40 mln zł. Celem trzech emisji było sfinansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także sfinansowanie zakupu gruntów. Obligacje serii A, serii B i serii C zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. 

W dniu 16.03.2017 r. Zarząd Lokum Deweloper podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji (Program), zgodnie z którym Lokum Deweloper może wyemitować, w ramach jednej lub kilku serii, obligacje odsetkowe, na okaziciela, o maksymalnej łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100 mln zł.  W kwietniu 2017 r. Lokum Deweloper wyemitował 3-letnie obligacje serii D o wartości 75 mln zł. Następnie w maju 2017 r. Emitent przedterminowo wykupił obligacje serii B. Kolejne obligacje serii A zostały wykupione, zgodnie z warunkami emisji, przez Lokum Deweloper w październiku 2017 r. 29 listopada 2017 r. Zarząd Lokum Deweloper podjął decyzję o zmianie uchwały z dnia 16.03.2017 r. w sprawie programu emisji obligacji. Próg emisji został podwyższony do kwoty 175 mln zł. W pozostałej części ww. uchwała nie uległa zmianie. W grudniu 2017 r. Lokum Deweloper wyemitował obligacje serii E o wartości 100 mln zł, a także dokonał przedterminowego wykupu obligacji serii C. 

W 2019 roku Lokum Deweloper dokonał przedterminowego wykupu obligacji serii D oraz wyemitował obligacje serii F o wartości 65 mln zł. 

Kolejna seria G została wyemitowana przez Spółkę w październiku 2020 r. 

W 2021 Lokum Deweloper wyemitował obligacje serii H o wartości 100 mln zł oraz serii I o wartość 50 mln zł, a także dokonał przedterminowego wykupu obligacji serii E.

 

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami emisji obligacji wyemitowanych przez Lokum Deweloper z przyszłym terminem wykupu: