Obligacje

Od 2014 r. Lokum Deweloper jest aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych. W październiku 2014 r. spółka wyemitowała 3-letnie obligacje serii A o wartości 30 mln zł. W grudniu 2015 r. Lokum Deweloper wyemitował 3-letnie obligacje serii B również o wartości 30 mln zł, a w  lipcu 2016 r. 3-letnie obligacje serii C o wartości 40 mln zł.

Celem trzech emisji było sfinansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także sfinansowanie zakupu gruntów. Obligacje serii A, serii B i serii C zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. 

W  dniu 16.03.2017 r. Zarząd Lokum Deweloper podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji (Program), zgodnie z którym Lokum Deweloper może wyemitować, w ramach jednej lub kilku serii, obligacje odsetkowe, na okaziciela, o maksymalnej łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100 mln zł. 

W kwietniu 2017 r.  Lokum Deweloper wyemitował 3-letnie obligacje serii D o wartości 75 mln zł. Celem tej emisji było finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie oraz spłata przez Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta zobowiązań, w szczególności tych wynikających z wyemitowanych obligacji. 

W dniu 17.05.2017 r. obligacje serii B zostały przez Emitenta przedterminowo wykupione, co skutkowało ich umorzeniem. Obligacje serii B zostały również wycofane z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

W dniu 17.10.2017 r., zgodnie z warunkami emisji, Lokum Deweloper terminowo wykupił obligacje serii A o wartości 30 mln zł. 

29 listopada 2017 r. Zarząd Lokum Deweloper podjął decyzję o zmianie uchwały z dnia 16.03.2017 r. w sprawie programu emisji obligacji. Próg emisji został podwyższony do kwoty 175 mln zł. W pozostałej części ww. uchwała nie uległa zmianie. 

W grudniu 2017 r. Lokum Deweloper wyemitował obligacje serii E o wartości 100 mln zł.

21 grudnia 2017 r. Lokum Deweloper dokonał przedterminowego wykupu obligacji serii C. Następnie obligacje te zostały wykluczone z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. 

Obligacje serii D zostały przedterminowo wykupione w dniu 22 marca 2019 r.

W grudniu 2019 r. Lokum Deweloper wyemitował obligacje serii F o wartości 65 mln zł. Kolejna seria G została wyemitowana przez Spółkę w październiku 2020 r. W marcu 2021 Lokum Deweloper wyemitował obligacje serii H o wartości 100 mln zł, a także dokonał przedterminowego wykupu obligacji serii E.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami emisji obligacji wyemitowanych przez Lokum Deweloper z przyszłym terminem wykupu: