Ład korporacyjny

  • Sprawozdanie Zarządu zawierające informacje o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2020 roku pobierz
  • Regulamin Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. pobierz
  • Statut Lokum Deweloper S.A. pobierz
  • Regulamin Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A. pobierz
  • KRS Lokum Deweloper S.A. pobierz
  • Uchwała Emisyjna pobierz
  • Regulamin Zarządu Lokum Deweloper S.A. pobierz
  • Polityka różnorodności Lokum Deweloper S.A. pobierz
  • Oświadczenia na temat reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pobierz

Informacja odnosząca się do stanu stosowania przez spółkę Lokum Deweloper S.A. rekomendacji i zasad szczegółowych ładu korporacyjnego zawartych w „Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) wskazuje, że Raportem nr 2/2021 (system EBI) przekazał do publicznej wiadomości informację sporządzoną zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021.

  • Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 POBIERZ