Ład korporacyjny

  • Sprawozdanie Zarządu zawierające oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2019 roku pobierz
  • Regulamin Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. pobierz
  • Statut Lokum Deweloper S.A. pobierz
  • Regulamin Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A. pobierz
  • KRS Lokum Deweloper S.A. pobierz
  • Uchwała Emisyjna pobierz
  • Regulamin Zarządu Lokum Deweloper S.A. pobierz
  • Polityka różnorodności Lokum Deweloper S.A. pobierz
  • Oświadczenia na temat reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pobierz

Informacja odnosząca się do stanu stosowania przez spółkę Lokum Deweloper S.A. rekomendacji i zasad szczegółowych ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW 2016”.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) wskazuje, iż Raportem nr 1/2016 (system EBI) przekazał do publicznej wiadomości informację sporządzoną zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych na temat zakresu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad szczegółowych ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW 2016”.

  • Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 pobierz