Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe (dane skonsolidowane w tys. PLN)

Lokum Deweloper - Wybrane dane finansowe Pobierz    

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
  III kw. 2019 III kw. 2018 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody ze sprzedaży 210 913 224 574 322 434 221 233 189 327 129 176 126 662
Zysk brutto ze sprzedaży 76 307 82 659 115 214 88 214 60 443 44 001 32 131
Zysk z działalności operacyjnej 63 280 70 016 96 168 69 429 34 253 38 430 26 184
Zysk przed opodatkowaniem 59 251 64 414 88 591 62 705 30 332 37 277 26 122
Zysk netto 47 643 51 056 73 027 76 630 46 928 37 479 26 027
Dane dotyczące przepływów pieniężnych
  III kw. 2019 III kw. 2018 2018 2017 2016 2015 2014
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 86 345 30 938 39 279 34 887 (55 810) 4 933 16 932
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 316) (54) (1 137) (163) 69 2 552 (7 176)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (122 309) (13 665) (32 688) 44 303 13 179 60 010 7 499
Przepływy pieniężne netto razem (38 280) 17 219 5 454 79 027 (42 562) 67 495 17 255
Dane dotyczące bilansu
  30.09.2019 30.09.2018 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Aktywa trwałe 34 398 45 197 41 177 52 910 37 091 20 236 20 926
Aktywa obrotowe 601 404 668 460 685 401 517 713 348 318 293 587 178 533
Zapasy 465 640 406 043 443 554 331 135 256 205 174 066 136 334
Aktywa ogółem 635 802 713 657 726 578 570 623 385 409 313 823 199 459
Kapitał własny 355 275 327 668 349 639 297 313 242 973 210 005 148 444
Zobowiązania długoterminowe 135 161 198 813 197 444 182 660 75 765 73 414 30 443
Zobowiązania krótkoterminowe 145 366 187 175 179 495 90 650 66 671 30 404 20 572