Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe (dane skonsolidowane w tys. PLN)

Lokum Deweloper - Wybrane dane finansowe Pobierz    

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
  2019 2018 2017 2016 2015 I kw. 2020 I kw. 2019
Przychody ze sprzedaży 285 859 322 434 221 233 189 327 129 176 97 741 71 162
Zysk brutto ze sprzedaży 98 976 115 214 88 214 60 443 44 001 34 354 30 926
Zysk z działalności operacyjnej 80 952 96 168 69 429 34 253 38 430 29 520 26 426
Zysk przed opodatkowaniem 75 723 88 591 62 705 30 332 37 277 27 998 24 164
Zysk netto 62 206 73 027 76 630 46 928 37 479 23 205 20 181
Dane dotyczące przepływów pieniężnych
  2019 2018 2017 2016 2015 I kw. 2020 I kw. 2019
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 478 39 279 34 887 (55 810) 4 933 (21 836) 56 876
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 629) (1 137) (163) 69 2 552 (358) (536)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (62 986) (32 688) 44 303 13 179 60 010 (335) (79 551)
Przepływy pieniężne netto razem (19 137) 5 454 79 027 (42 562) 67 495 (22 529) (23 211)
Dane dotyczące bilansu
  31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.03.2020 31.03.2019
Aktywa trwałe 35 469 41 177 52 910 37 091 20 236 33 475 34 803
Aktywa obrotowe 652 888 685 401 517 713 348 318 293 587 613 708 644 668
Zapasy 451 404 443 554 331 135 256 205 174 066 473 355 463 943
Aktywa ogółem 688 357 726 578 570 623 385 409 313 823 647 183 679 471
Kapitał własny 367 335 349 639 297 313 242 973 210 005 390 540 367 227
Zobowiązania długoterminowe 202 260 197 444 182 660 75 765 73 414 204 912 140 927
Zobowiązania krótkoterminowe 118 762 179 495 90 650 66 671 30 404 51 731 171 317