Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe (dane skonsolidowane w tys. PLN)

Lokum Deweloper - Wybrane dane finansowe Pobierz​     

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
  2017 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 221 233 189 327 129 176 126 662 100 503 84 343
Zysk brutto ze sprzedaży 88 214 60 443 44 001 32 131 27 101 17 180
Zysk z działalności operacyjnej 69 429 34 253 38 430 26 184 22 849 12 791
Zysk przed opodatkowaniem 62 705 30 332 37 277 26 122 22 381 11 409
Zysk netto 76 630 46 928 37 479 26 027 22 360 11 399
Dane dotyczące przepływów pieniężnych
  2017 2016 2015 2014 2013 2012
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 887 (55 810) 4 933 16 932 16 180 3 532
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (163) 69 2 552 (7 176) (3 384) (2 532)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 44 303 13 179 60 010 7 499 (4 546) (6 386)
Przepływy pieniężne netto razem (79 027) (42 562) 67 495 17 255 8 250 (5 386)
Dane dotyczące bilansu
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa trwałe 52 910 37 091 20 236 20 926 14 909 12 864
Aktywa obrotowe 517 713 348 318 293 587 178 533 158 538 144 782
Zapasy 331 135 256 205 174 066 136 334 138 113 133 018
Aktywa ogółem 570 623 385 409 313 823 199 459 173 447 157 646
Kapitał własny 297 313 242 973 210 005 148 444 123 547 102 994
Zobowiązania długoterminowe 182 660 75 765 73 414 30 443 21 731 12 146
Zobowiązania krótkoterminowe 90 650 66 671 30 404 20 572 28 169 42 507