Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe (dane skonsolidowane w tys. PLN)

Lokum Deweloper - Wybrane dane finansowe Pobierz

Dane dotyczące rachunku zysków i strat 
  3 KW. 2021 3 KW. 2020 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody ze sprzedaży 198 138 135 020 190 993 285 859 322 434 221 233 189 327 129 176 126 662
Zysk brutto ze sprzedaży 72 881 43 538 54 038 98 976 115 214 88 214 60 443 44 001 32 131
Zysk z działalności operacyjnej 55 479 30 928 35 314 80 952 96 168 69 429 34 253 38 430 26 184
Zysk przed opodatkowaniem 47 898 26 470 25 630 75 723 88 591 62 705 30 332 37 277 26 122
Zysk netto 38 994 21 742 20 348 62 206 73 027 76 630 46 928 37 479 26 027
Dane dotyczące przepływów pieniężnych
  3 KW. 2021 3 KW. 2020 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 430 (82 460) (110 312) 46 478 39 279 34 887 (55 810) 4 933 16 932
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 406) (482) (975) (2 629) (1 137) (163) 69 2 552 (7 176)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (63 876) 46 181 74 372 (62 986) (32 688) 44 303 13 179 60 010 7 499
Przepływy pieniężne netto razem (49 852) (36 761) (36 915) (19 137) 5 454 79 027 (42 562) 67 495 17 255
Dane dotyczące bilansu
  30.09.2021 30.09.2020 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Aktywa trwałe 33 947 31 044 32 714 35 469 41 177 52 910 37 091 20 236 20 926
Aktywa obrotowe 763 556 662 583 708 813 652 888 685 401 517 713 348 318 293 587 178 533
Zapasy 636 232 534 848 547 905 451 404 443 554 331 135 256 205 174 066 136 334
Aktywa ogółem 797 503 693 627 741 527 688 357 726 578 570 623 385 409 313 823 199 459
Kapitał własny 405 041 380 006 378 199 367 335 349 639 297 313 242 973 210 005 148 444
Zobowiązania długoterminowe 247 095 156 016 166 623 202 260 197 444 182 660 75 765 73 414 30 443
Zobowiązania krótkoterminowe 145 367 157 605 196 705 118 762 179 495 90 650 66 671 30 404 20 572