Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe (dane skonsolidowane w tys. PLN)

Lokum Deweloper - Wybrane dane finansowe Pobierz​     

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 322 434 221 233 189 327 129 176 126 662 100 503 84 343
Zysk brutto ze sprzedaży 115 214 88 214 60 443 44 001 32 131 27 101 17 180
Zysk z działalności operacyjnej 96 168 69 429 34 253 38 430 26 184 22 849 12 791
Zysk przed opodatkowaniem 88 591 62 705 30 332 37 277 26 122 22 381 11 409
Zysk netto 73 027 76 630 46 928 37 479 26 027 22 360 11 399
Dane dotyczące przepływów pieniężnych
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 279 34 887 (55 810) 4 933 16 932 16 180 3 532
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 137) (163) 69 2 552 (7 176) (3 384) (2 532)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (32 688) 44 303 13 179 60 010 7 499 (4 546) (6 386)
Przepływy pieniężne netto razem 5 454 79 027 (42 562) 67 495 17 255 8 250 (5 386)
Dane dotyczące bilansu
  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa trwałe 41 177 52 910 37 091 20 236 20 926 14 909 12 864
Aktywa obrotowe 685 401 517 713 348 318 293 587 178 533 158 538 144 782
Zapasy 443 554 331 135 256 205 174 066 136 334 138 113 133 018
Aktywa ogółem 726 578 570 623 385 409 313 823 199 459 173 447 157 646
Kapitał własny 349 639 297 313 242 973 210 005 148 444 123 547 102 994
Zobowiązania długoterminowe 197 444 182 660 75 765 73 414 30 443 21 731 12 146
Zobowiązania krótkoterminowe 179 495 90 650 66 671 30 404 20 572 28 169 42 507