Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe (dane skonsolidowane w tys. PLN)

Lokum Deweloper - Wybrane dane finansowe Pobierz    

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
  II KW. 2019 II kw. 2018 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody ze sprzedaży 193 229 13 526 322 434 221 233 189 327 129 176 126 662
Zysk brutto ze sprzedaży 71 024 4 523 115 214 88 214 60 443 44 001 32 131
Zysk z działalności operacyjnej 62 244 (4 826) 96 168 69 429 34 253 38 430 26 184
Zysk przed opodatkowaniem 59 197 (8 558) 88 591 62 705 30 332 37 277 26 122
Zysk netto 48 904 (7 578) 73 027 76 630 46 928 37 479 26 027
Dane dotyczące przepływów pieniężnych
  II kw. 2019 II kw. 2018 2018 2017 2016 2015 2014
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 231 (92 522) 39 279 34 887 (55 810) 4 933 16 932
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 680) (44) (1 137) (163) 69 2 552 (7 176)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (118 425) (11 351) (32 688) 44 303 13 179 60 010 7 499
Przepływy pieniężne netto razem (71 874) (103 917) 5 454 79 027 (42 562) 67 495 17 255
Dane dotyczące bilansu
  30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Aktywa trwałe 34 851 44 355 41 177 52 910 37 091 20 236 20 926
Aktywa obrotowe 561 052 654 986 685 401 517 713 348 318 293 587 178 533
Zapasy 446 611 479 429 443 554 331 135 256 205 174 066 136 334
Aktywa ogółem 595 903 699 341 726 578 570 623 385 409 313 823 199 459
Kapitał własny 359 949 269 033 349 639 297 313 242 973 210 005 148 444
Zobowiązania długoterminowe 142 779 197 532 197 444 182 660 75 765 73 414 30 443
Zobowiązania krótkoterminowe 93 175 232 776 179 495 90 650 66 671 30 404 20 572