Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe (dane skonsolidowane w tys. PLN)

Lokum Deweloper - Wybrane dane finansowe Pobierz    

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
  2019 2018 2017 2016 2015 II kw. 2020 II kw. 2019
Przychody ze sprzedaży 285 859 322 434 221 233 189 327 129 176 108 078 193 229
Zysk brutto ze sprzedaży 98 976 115 214 88 214 60 443 44 001 36 654 71 024
Zysk z działalności operacyjnej 80 952 96 168 69 429 34 253 38 430 28 031 62 244
Zysk przed opodatkowaniem 75 723 88 591 62 705 30 332 37 277 25 426 59 197
Zysk netto 62 206 73 027 76 630 46 928 37 479 20 849 48 904
Dane dotyczące przepływów pieniężnych
  2019 2018 2017 2016 2015 II kw. 2020 II kw. 2019
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 478 39 279 34 887 (55 810) 4 933 (60 196) 48 231
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 629) (1 137) (163) 69 2 552 (431) (1 680)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (62 986) (32 688) 44 303 13 179 60 010 (9 592) (118 425)
Przepływy pieniężne netto razem (19 137) 5 454 79 027 (42 562) 67 495 (70 219) (71 874)
Dane dotyczące bilansu
  31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 30.06.2020 30.06.2019
Aktywa trwałe 35 469 41 177 52 910 37 091 20 236 30 697 34 851
Aktywa obrotowe 652 888 685 401 517 713 348 318 293 587 595 315 561 052
Zapasy 451 404 443 554 331 135 256 205 174 066 511 401 446 611
Aktywa ogółem 688 357 726 578 570 623 385 409 313 823 626 012 595 903
Kapitał własny 367 335 349 639 297 313 242 973 210 005 384 113 359 949
Zobowiązania długoterminowe 202 260 197 444 182 660 75 765 73 414 106 872 142 779
Zobowiązania krótkoterminowe 118 762 179 495 90 650 66 671 30 404 135 027 93 175