Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe (dane skonsolidowane w tys. PLN)

Lokum Deweloper - Wybrane dane finansowe Pobierz

Dane dotyczące rachunku zysków i strat 
  3Q 2022 3Q 2021 2021 2020 2019 2018 2017
Przychody ze sprzedaży 143 169 198 138 309 847 190 993 285 859 322 434 221 233
Zysk brutto ze sprzedaży 54 325 72 881 112 843 54 038 98 976 115 214 88 214
Zysk z działalności operacyjnej 37 913 55 479 87 676 35 314 80 952 96 168 69 429
Zysk przed opodatkowaniem 8 692 47 898 73 379 25 630 75 723 88 591 62 705
Zysk netto 5 573 38 994 60 148 20 348 62 206 73 027 76 630
Dane dotyczące przepływów pieniężnych
  3Q 2022 3Q 2021 2021 2020 2019 2018 2017
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 55 179 15 430 (31 783) (110 312) 46 478 39 279 34 887
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (663) (1 406) (1 286) (975) (2 629) (1 137) (163)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 4 803 (63 876) (22 798) 74 372 (62 986) (32 688) 44 303
Przepływy pieniężne netto razem 59 319 (49 852) (55 867) (36 915) (19 137) 5 454 79 027
Dane dotyczące bilansu
  30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021 30.09.2021 30.09.2020 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Aktywa trwałe 32 504 33 947 32 799 33 947 31 044 32 714 35 469 41 177 52 910
Aktywa obrotowe 943 477 763 556 812 532 763 556 662 583 708 813 652 888 685 401 517 713
Zapasy 754 697 636 232 641 973 636 232 534 848 547 905 451 404 443 554 331 135
Aktywa ogółem 975 981 797 503 845 331 797 503 693 627 741 527 688 357 726 578 570 623
Kapitał własny 374 770 405 041 404 933 405 041 380 006 378 199 367 335 349 639 297 313
Zobowiązania długoterminowe 248 504 247 095 308 413 247 095 156 016 166 623 202 260 197 444 182 660
Zobowiązania krótkoterminowe 352 707 145 367 131 985 145 367 157 605 196 705 118 762 179 495 90 650