Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe (dane skonsolidowane w tys. PLN)

Lokum Deweloper - Wybrane dane finansowe Pobierz    

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
  I kw. 2019 I kw. 2018 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody ze sprzedaży 71 162 9 351 322 434 221 233 189 327 129 176 126 662
Zysk brutto ze sprzedaży 30 926 3 332 115 214 88 214 60 443 44 001 32 131
Zysk z działalności operacyjnej 26 426 (1 875) 96 168 69 429 34 253 38 430 26 184
Zysk przed opodatkowaniem 24 164 (3 722) 88 591 62 705 30 332 37 277 26 122
Zysk netto 20 181 (3 052) 73 027 76 630 46 928 37 479 26 027
Dane dotyczące przepływów pieniężnych
  I kw. 2019 I kw. 2018 2018 2017 2016 2015 2014
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 56 876 (55 846) 39 279 34 887 (55 810) 4 933 16 932
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (536) (99) (1 137) (163) 69 2 552 (7 176)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (79 551) (2 905) (32 688) 44 303 13 179 60 010 7 499
Przepływy pieniężne netto razem (23 211) (58 850) 5 454 79 027 (42 562) 67 495 17 255
Dane dotyczące bilansu
  31.03.2019 31.03.2018 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Aktywa trwałe 34 803 44 926 41 177 52 910 37 091 20 236 20 926
Aktywa obrotowe 644 668 560 967 685 401 517 713 348 318 293 587 178 533
Zapasy 463 943 420 471 443 554 331 135 256 205 174 066 136 334
Aktywa ogółem 679 471 605 893 726 578 570 623 385 409 313 823 199 459
Kapitał własny 367 227 294 261 349 639 297 313 242 973 210 005 148 444
Zobowiązania długoterminowe 140 927 181 909 197 444 182 660 75 765 73 414 30 443
Zobowiązania krótkoterminowe 171 317 129 723 179 495 90 650 66 671 30 404 20 572