Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe (dane skonsolidowane w tys. PLN)

Lokum Deweloper - Wybrane dane finansowe Pobierz​     

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
  III kw. 2018 III kw. 2017 2017 2016 2015 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 224 574 64 972 221 233 189 327 129 176 126 662 100 503
Zysk brutto ze sprzedaży 82 659 25 251 88 214 60 443 44 001 32 131 27 101
Zysk z działalności operacyjnej 70 016 12 691 69 429 34 253 38 430 26 184 22 849
Zysk przed opodatkowaniem 64 414 7 562 62 705 30 332 37 277 26 122 22 381
Zysk netto 51 056 7 247 76 630 46 928 37 479 26 027 22 360
Dane dotyczące przepływów pieniężnych
  III kw. 2018 III kw. 2017 2017 2016 2015 2014 2013
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 938 (17 388) 34 887 (55 810) 4 933 16 932 16 180
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (54) (599) (163) 69 2 552 (7 176) (3 384)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (13 665) 35 238 44 303 13 179 60 010 7 499 (4 546)
Przepływy pieniężne netto razem 17 219 17 251 (79 027) (42 562) 67 495 17 255 8 250
Dane dotyczące bilansu
  III kw. 2018 III kw. 2017 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa trwałe 45 197 37 921 52 910 37 091 20 236 20 926 14 909
Aktywa obrotowe 668 460 504 356 517 713 348 318 293 587 178 533 158 538
Zapasy 406 043 360 006 331 135 256 205 174 066 136 334 138 113
Aktywa ogółem 713 657 542 277 570 623 385 409 313 823 199 459 173 447
Kapitał własny 327 668 228 903 297 313 242 973 210 005 148 444 123 547
Zobowiązania długoterminowe 198 813 126 074 182 660 75 765 73 414 30 443 21 731
Zobowiązania krótkoterminowe 187 175 187 300 90 650 66 671 30 404 20 572 28 169