Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe (dane skonsolidowane w tys. PLN)

Lokum Deweloper - Wybrane dane finansowe Pobierz

Dane dotyczące rachunku zysków i strat 
  1Q 2022 1Q 2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Przychody ze sprzedaży 39 707 12 968 309 847 190 993 285 859 322 434 221 233 189 327 129 176
Zysk brutto ze sprzedaży 13 640 3 304 112 843 54 038 98 976 115 214 88 214 60 443 44 001
Zysk z działalności operacyjnej 8 996 (2 172) 87 676 35 314 80 952 96 168 69 429 34 253 38 430
Zysk przed opodatkowaniem (6 313) (4 895) 73 379 25 630 75 723 88 591 62 705 30 332 37 277
Zysk netto (6 371) (4 120) 60 148 20 348 62 206 73 027 76 630 46 928 37 479
Dane dotyczące przepływów pieniężnych
  1Q 2022 1Q 2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 392 10 805 (31 783) (110 312) 46 478 39 279 34 887 (55 810) 4 933
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 86 (175) (1 286) (975) (2 629) (1 137) (163) 69 2 552
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (7 880) (25 399) (22 798) 74 372 (62 986) (32 688) 44 303 13 179 60 010
Przepływy pieniężne netto razem 1 598 (14 769) (55 867) (36 915) (19 137) 5 454 79 027 (42 562) 67 495
Dane dotyczące bilansu
  31.03.2022 31.03.2021 31.12.2021 30.09.2021 30.09.2020 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Aktywa trwałe 30 402 33 083 32 799 33 947 31 044 32 714 35 469 41 177 52 910 37 091 20 236
Aktywa obrotowe 824 425 760 257 812 532 763 556 662 583 708 813 652 888 685 401 517 713 348 318 293 587
Zapasy 684 484 587 827 641 973 636 232 534 848 547 905 451 404 443 554 331 135 256 205 174 066
Aktywa ogółem 854 827 793 340 845 331 797 503 693 627 741 527 688 357 726 578 570 623 385 409 313 823
Kapitał własny 398 562 374 079 404 933 405 041 380 006 378 199 367 335 349 639 297 313 242 973 210 005
Zobowiązania długoterminowe 304 847 257 923 308 413 247 095 156 016 166 623 202 260 197 444 182 660 75 765 73 414
Zobowiązania krótkoterminowe 151 418 161 338 131 985 145 367 157 605 196 705 118 762 179 495 90 650 66 671 30 404