Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe (dane skonsolidowane w tys. PLN)

Lokum Deweloper - Wybrane dane finansowe Pobierz​     

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
  2016 2015 2014 2013 2012 III kw. 2017 III kw. 2016
Przychody ze sprzedaży 189 327 129 176 126 662 100 503 84 343 64 972 106 635
Zysk brutto ze sprzedaży 60 443 44 001 32 131 27 101 17 180 25 251 33 692
Zysk z działalności operacyjnej 34 253 38 430 26 184 22 849 12 791 12 691 24 236
Zysk przed opodatkowaniem 30 332 37 277 26 122 22 381 11 409 7 562 21 749
Zysk netto 46 928 37 479 26 027 22 360 11 399 7 247 22 312
Dane dotyczące przepływów pieniężnych
  2016 2015 2014 2013 2012 III kw. 2017 III kw. 2016
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (55 810) 4 933 16 932 16 180 3 532 (17 388) (63 710)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 69 2 552 (7 176) (3 384) (2 532) (599) 976
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 13 179 60 010 7 499 (4 546) (6 386) 35 238 16 796
Przepływy pieniężne netto razem (42 562) 67 495 17 255 8 250 (5 386) 73 575 52 611
Dane dotyczące bilansu
  31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 III kw. 2017 III kw. 2016
Aktywa trwałe 37 091 20 236 20 926 14 909 12 864 37 921 20 351
Aktywa obrotowe 348 318 293 587 178 533 158 538 144 782 504 356 373 946
Zapasy 256 205 174 066 136 334 138 113 133 018 360 006 295 402
Aktywa ogółem 385 409 313 823 199 459 173 447 157 646 542 277 394 296
Kapitał własny 242 973 210 005 148 444 123 547 102 994 228 903 220 172
Zobowiązania długoterminowe 75 765 73 414 30 443 21 731 12 146 126 074 106 482
Zobowiązania krótkoterminowe 66 671 30 404 20 572 28 169 42 507 187 300 67 643