Lokum Deweloper wypracował 77 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 roku wróć do aktualności

  • Grupa Lokum Deweloper osiągnęła w 2017 roku 221 mln zł przychodów (wzrost o 17%) i 77 mln zł zysku netto (wzrost o 63%) w porównaniu do 189 mln zł przychodów i 47 mln zł zysku w roku 2016. Wyniki finansowe są efektem rekordowej liczby rozpoznanych lokali (646 lokali, wzrost o 12%). Sprzedaż osiągnęła rekordową ilość 1 052 lokali (wzrost o 63%). 
  • Rentowność netto wzrosła w 2017 roku do 34,6% w porównaniu do 24,8% w 2016 roku. 
  • Zarząd Lokum Deweloper zarekomendował wypłatę dywidendy za 2017 rok w wysokości 15 mln zł (0,84 zł na akcję wobec 0,78 zł na akcję rok wcześniej), co oznacza 19,7% skonsolidowanego zysku netto. 

Rok 2017 był dla nas rekordowy. Dzięki utrzymaniu silnej pozycji  we Wrocławiu, gdzie jesteśmy liderem segmentu o podwyższonym standardzie oraz wejściu na rynek krakowski, przekroczyliśmy symboliczny poziom sprzedaży 1 000 lokali. Jednocześnie rozpoznaliśmy w wyniku finansowym blisko 650 lokali. Konsekwentne powiększanie skali działalności oraz dbałość o rentowność projektów pozwoliły na wypracowanie zysku netto w wysokości 77 mln zł przy przychodach na poziomie 221 mln zł. Wszystkie te wartości są najwyższe w historii Grupy mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper. 

Zgodnie z praktyką ostatnich lat, część rocznego zysku zostanie wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy. 

Zarekomendowaliśmy Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 0,84 zł na akcję. To pozwoli nam na utrzymanie silnych fundamentów finansowych, wspierających dynamiczny rozwój Spółki. Jednocześnie uważamy, że dzięki obecnie podjętym działaniom w kolejnych latach będziemy mogli wypłacać większą część zysku. Stąd też decyzja Zarządu o zmianie polityki dywidendowej na najbliższe lata i podniesienie maksymalnego poziomu dywidendy do 50% skonsolidowanego zysku netto. – powiedział Prezes Bartosz Kuźniar.

Poza silnymi wynikami operacyjnymi i finansowymi, rok 2017 był również okresem rozbudowy banku ziemi, który ma zapewnić Spółce możliwość dynamicznego wzrostu w kolejnych latach. 

Pomimo dużej konkurencji na rynku gruntów, nabyliśmy i zakontraktowaliśmy we Wrocławiu i Krakowie 9 ha za ok. 75 mln zł. Zasób ten pozwoli na budowę ok. 2 300 lokali i osiąganie bardzo dobrych wyników finansowych w kolejnych latach - mówi Prezes Bartosz Kuźniar.

Na koniec 2017 r. Lokum Deweloper posiadał w ofercie 774 lokale w swoich krakowskich i wrocławskich inwestycjach (wobec 803 na koniec 2016 r.). Liczba lokali w realizacji (1543) jest wyższa o 71% w porównaniu do stanu z końca 2016 r. Spółka prowadzi prace przygotowawcze dla kolejnych 4 806 lokali. Łączny bank ziemi dla lokali w realizacji i przygotowaniu to powierzchnia ponad 28 ha o wartości 226 mln zł. 

  • Stabilna pozycja finansowa

Grupa Lokum Deweloper utrzymuje silną pozycję finansową. Na koniec 2017 r. dysponowała 135 mln zł, a zadłużenie finansowe netto Grupy spadło do 40 mln zł. Spółka zmieniła w trakcie 2017 r. strukturę zapadalności zadłużenia, wykupując trzy serie obligacji za 100 mln zł (dwie przed terminem) oraz emitując dwie nowe serie za 175 mln zł. Terminy ich wykupu przypadają na lata 2020 – 2021.

  • Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Lokum Deweloper w 2017 r.
mln zł 2017 2016 zmiana r/r
Przychody 221,2 189,3 16,9%
Zysk brutto na sprzedaży 88,2 60,4 45,9%
Zysk operacyjny 69,4 34,3 102,7%
Zysk netto
Rentoność netto
76,6
34,6%
46,9
24,8%
63,3%
9,8 p.p.