Lokum Deweloper publikuje wyniki za trzy kwartały 2015 r. wróć do aktualności

Lokum Deweloper, lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu, wypracował po trzech kwartałach 2015 r. na poziomie skonsolidowanym 55,6 mln zł przychodów i 13,3 mln zł zysku netto (rentowność netto wyniosła 23,9%).

W październiku 2015 r. przedsprzedaż wyniosła 57 lokali i stanowi kontynuację wzrostowej tendencji z trzeciego kwartału 2015 r., kiedy to Grupa Lokum zawierała średnio 47 tego rodzaju umów miesięcznie.

W IV kwartale 2015 r. Lokum Deweloper zakłada wzrost przychodów i zysku Grupy, co związane jest z harmonogramem realizacji poszczególnych inwestycji. Grupa Lokum prognozuje, że jej przychody w całym 2015 r. wyniosą 128,1 mln zł, a zysk netto wyniesie 36,9 mln zł, co przełoży się na wysoką rentowność netto na poziomie 28,8%.

– Wyniki, które osiągnęliśmy po trzech kwartałach są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Ostatni kwartał wygeneruje największy zysk, co wynika z harmonogramu realizacji naszych inwestycji i możliwości rozpoznania przychodów z projektów zakończonych właśnie w III kwartale. Wyniki sprzedaży października potwierdzają nasze założenia i tym samym podtrzymujemy nasze prognozy finansowe zakładające wzrost rok do roku oraz osiągnięcie wysokiego dla branży deweloperskiej wskaźnika rentowności netto – mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper.

Przez pierwsze trzy kwartały 2015 r. Grupa Lokum zawarła 161 umów przenoszących własność lokali, co zostało rozpoznane w wyniku finansowym (sprzedaż mierzona aktami notarialnymi). Wynik tego okresu budowała głównie sprzedaż w inwestycji Lokum da Vinci, która wyniosła 142 lokale. Zawarcie większości umów przenoszących własność lokali w 2015 r. następuje i jest planowane na IV kwartał roku (w samym październiku Grupa zawarła 76 umów przenoszących własność lokali). Jest to związane z zakończeniem inwestycji Lokum da Vinci IIb w lipcu (72 mieszkania) oraz Lokum Viva we wrześniu (183 mieszkania). Ok. 90% lokali z obu inwestycji zostało przedsprzedanych.

Rosnąca przedsprzedaż i skala działalności

Przedsprzedaż mieszkań w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 355 lokali, co było rekordowym wynikiem w historii Spółki (dla porównania 355 lokali Grupa Lokum przedsprzedała w całym 2014 r.).

W pierwszych trzech kwartałach 2015 r. Grupa Lokum rozpoczęła realizację trzech nowych projektów: Lokum da Vinci IV, Lokum di Trevi V oraz Lokum Victoria Ia, z łącznie 427 lokalami. W IV kwartale zostanie rozpoczęta realizacja inwestycji Lokum Victoria Ib (55 lokali).

Podtrzymane prognozy

Po trzecim kwartale br. przychody Grupy wyniosły 55,6 mln zł (wobec 111,9 mln zł w analogicznym okresie 2014). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 13,8 mln zł (vs 25,5 mln zł), a zysk netto 13,3 mln zł (vs 25,6 mln zł). Jednocześnie, Grupa utrzymała ponadprzeciętną dla branży rentowność netto, która wyniosła po III kw. 2015 r. 23,9% (rok wcześniej 22,9%).

Po wynikach za trzy kwartały br. Zarząd podtrzymuje prognozy finansowe zarówno na rok 2015, jak i 2016 r. Grupa Lokum prognozuje, że jej przychody w 2015 r. wzrosną do 128,1 mln zł, a w 2016 r. do 172,1 mln zł. Zysk netto ma wynieść odpowiednio 36,9 mln zł i 42,4 mln zł, co przełoży się na wysoką rentowność netto na poziomie 28,8% w 2015 r. i 24,6% w 2016 r.

 

Niniejsza informacja została przygotowana przez spółkę Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Lokum Deweloper”), ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Lokum Deweloper i Grupy Kapitałowej Lokum.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Lokum Deweloper. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Lokum Deweloper („Oferta Publiczna”) i ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych Lokum Deweloper do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), który w dniu 5 października 2015 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Lokum Deweloper i Ofercie Publicznej. W związku z Ofertą Publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Lokum Deweloper do obrotu na GPW, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Lokum Deweloper (inwestor.lokum-deweloper.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych podmiotów oferujących Akcje Oferowane: Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl), Millennium Dom Maklerski S.A. (www.millenniumdm.pl). Na stronach tych znajdą się ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczącą instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.

W niniejszej informacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Lokum Deweloper uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Lokum Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za efekty jakichkolwiek decyzji lub działań, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność za skutki podejmowanych działań i decyzji spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Lokum Deweloper oraz z otoczeniem, w jakim Lokum Deweloper prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Prospektu, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Prospektu.