Lokum Deweloper publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji wróć do aktualności

W ramach pierwszej oferty publicznej Lokum Deweloper zaoferuje do 5.000.000 mln nowych akcji, z emisji których planuje pozyskać około 97,1 mln zł netto.

Środki z oferty Grupa Lokum planuje przeznaczyć na zwiększenie skali działalności, w tym przede wszystkim zakup nowych gruntów pod projekty deweloperskie oraz na pokrycie części wydatków związanych z ich realizacją.

Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 12 do 19 października 2015 r. w punktach obsługi klienta Millennium DM, DM mBanku, DM PKO BP, DM BOŚ, DM BZ WBK, BM Banku BPH oraz BM Alior Banku.

– Naszym celem jest konsekwentne zwiększanie skali działalności przy jednoczesnym utrzymaniu ponadprzeciętnej rentowności realizowanych inwestycji. W planach mamy wejście na nowe rynki – krakowski, a w kolejnym kroku również warszawski. Chcemy również umocnić naszą pozycję na rynku wrocławskim, na którym już teraz jesteśmy liderem segmentu mieszkań o podwyższonym standardzie – mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper.

Środki pozyskane z emisji akcji Lokum Deweloper zamierza przeznaczyć na zakup działek we Wrocławiu lub w Krakowie pod nowe projekty deweloperskie oraz na pokrycie części wydatków związanych z ich realizacją. Pozostała część niezbędnych nakładów będzie pochodziła z instrumentów dłużnych (kredyty bankowe, pożyczki lub obligacje), wpłat klientów oraz środków wypracowanych w toku działalności operacyjnej. Grupa Lokum zakłada, że zakupy gruntów powinny nastąpić w 2015 r. lub 2016 r.

Struktura oferty i zasady składania zapisów

Oferta publiczna akcji Lokum Deweloper obejmuje do 5.000.000 akcji nowej emisji. Oferta jest skierowana do krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie łącznie do ok. 15% akcji oferowanych.

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 12 do 19 października 2015 r. po cenie maksymalnej, która zostanie podana do publicznej wiadomości 9 października. Pojedynczy zapis musi opiewać na co najmniej 10 akcji.

Zapisy składane przez inwestorów indywidualnych przyjmowane będą w placówkach następujących domów maklerskich:

Millennium Dom Maklerski

Dom Maklerski mBanku

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Dom Maklerski BOŚ

Dom Maklerski BZ WBK

Biuro Maklerskie Banku BPH

Biuro Maklerskie Alior Banku

Cena emisyjna akcji zostanie opublikowana 20 października, po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu. Cena ta będzie jednakowa dla obu transz i nie wyższa od ceny maksymalnej. Również 20 października opublikowana zostanie ostateczna liczba akcji oferowanych, w tym ich liczba w poszczególnych transzach.

Akcje zostaną przydzielone inwestorom 27 października.

Oferującym jest Dom Maklerski Navigator, a współoferującym Millennium Dom Maklerski.

Przewidywany harmonogram oferty

9 października 2015 r. Publikacja ceny maksymalnej
12 – 19 października 2015 r. Zapisy dla inwestorów indywidualnych
19 – 20 października 2015 r. (do godz. 15:00) Budowa Księgi Popytu
20 października 2015 r. Ogłoszenie ceny akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych, w tym w poszczególnych transzach
21 – 26 października 2015 r. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych
27 października 2015 r. Przydział akcji oferowanych
Ok. 2 tygodnie od przydziału akcji oferowanych Planowany pierwszy dzień notowań PDA na rynku regulowanym GPW


Akcjonariat

Właścicielem wszystkich akcji Lokum Deweloper, pośrednio przez spółkę Halit S.à r.l., jest Dariusz Olczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Lokum Deweloper.

Po ofercie publicznej, przy założeniu, że wszystkie nowe akcje zostaną objęte, Pan Dariusz Olczyk będzie posiadał 75% akcji, a w wolnym obrocie znajdzie się 25% akcji Spółki.

Przed ofertą publiczną kapitał zakładowy Spółki liczy 15.000.000 akcji.

 

Niniejsza informacja została przygotowana przez spółkę Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Lokum Deweloper”), ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Lokum Deweloper i Grupy Kapitałowej Lokum.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Lokum Deweloper. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Lokum Deweloper („Oferta Publiczna”) i ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych Lokum Deweloper do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), który w dniu 5 października 2015 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Lokum Deweloper i Ofercie Publicznej. W związku z Ofertą Publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Lokum Deweloper do obrotu na GPW, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Lokum Deweloper (inwestor.lokum-deweloper.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych podmiotów oferujących Akcje Oferowane: Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl), Millennium Dom Maklerski S.A. (www.millenniumdm.pl). Na stronach tych znajdą się ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczącą instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.

W niniejszej informacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Lokum Deweloper uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Lokum Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za efekty jakichkolwiek decyzji lub działań, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność za skutki podejmowanych działań i decyzji spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Lokum Deweloper oraz z otoczeniem, w jakim Lokum Deweloper prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Prospektu, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Prospektu.