Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe za I pół. 2017 r. wróć do aktualności

  • Przychody Grupy wyniosły w pierwszym półroczu 2017 r. 10,7 mln zł, wobec 71 mln zł rok wcześniej. Ich spadek jest pochodną rozpoznania w wyniku 24 lokali w porównaniu z 207 lokalami w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to ściśle związane z harmonogramem realizacji tegorocznych inwestycji – zdecydowana większość lokali zostanie rozpoznana w wyniku 2017 r. w IV kwartale. 
  • Konsekwencją harmonogramu realizacji inwestycji oraz niższych przychodów jest strata netto w I półroczu 2017 r. w wysokości 7,3 mln zł, w porównaniu z 15,3 mln zł zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
  • Sprzedaż wzrosła o 42% r/r w I poł. 2017 r. do 438 lokali, a liczba lokali objętych umowami rezerwacyjnymi wzrosła o ponad 200% do 190 – całkowita liczba lokali sprzedanych i objętych rezerwacjami jest wyższa o 70% r/r.
  • Potencjał rozpoznań na rok 2017 (679 lokali)  został zrealizowany na koniec I półrocza w 81% - lokale rozpoznane w wyniku oraz objęte umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi. 

- Zgodnie z tegorocznym harmonogramem realizacji inwestycji, większość rozpoznań lokali będzie miała miejsce  w IV kwartale. Stąd  osiągnięte w I połowie roku przychody są relatywnie niskie, lecz będą dynamicznie rosnąć w kolejnych miesiącach, co znajdzie odzwierciedlenie w zysku Spółki.  W lipcu rozpoczęliśmy przekazania mieszkań z etapu VI osiedla Lokum di Trevi, a w nadchodzących miesiącach rozpoznane w przychodach będą inwestycje, których realizacja właśnie jest finalizowana: Lokum di Trevi VII oraz Lokum Victoria IIa, IVa i IVb  – mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper. Warto  zwrócić uwagę na dobre wyniki operacyjne Grupy w I półroczu: sprzedaż lokali wzrosła o 42% r/r do 438, a liczba umów rezerwacyjnych na koniec czerwca była ponad trzykrotnie wyższa r/r. Grupa utrzymała  ponadprzeciętne marże na sprzedaży i silną pozycję finansową dodaje Kuźniar.

  • Perspektywy na II poł. 2017 r.

Potencjał rozpoznań lokali w 2017 roku w wysokości 679 lokali został zrealizowany w 81% - umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi objętych zostało już 526 lokali, które trafią do klientów w tym roku. Ten sam wskaźnik dla przyszłego roku wynosi 27% – Grupa zawarła już 282 umowy deweloperskie, przedwstępne i rezerwacyjne na lokale, które zostaną przekazane w 2018 roku.

  • Wysoki wzrost sprzedaży i bogata oferta

Odnotowany w I połowie roku 42% wzrost sprzedaży r/r był generowany głównie dzięki dwóm wrocławskim inwestycjom  – Lokum Victoria (280 sprzedanych lokali) oraz Lokum di Trevi (145). Ponadto Grupa zawarła w pierwszym półroczu 190 umów rezerwacyjnych, w tym 43 umowy dla inwestycji krakowskich.

Oferta Lokum Deweloper dla klientów pozostaje na historycznie wysokim dla Grupy poziomie. Na koniec czerwca Lokum Deweloper miał w swojej ofercie 914 lokali (wobec 1164 lokali na koniec marca), a liczba lokali w realizacji wzrosła do 1841 z 1470 na koniec pierwszego kwartału. 

  • Dobra sytuacja finansowa

Grupa Lokum Deweloper utrzymuje silną pozycję finansową pomimo ujemnego wyniku netto w I półroczu oraz przedterminowego wykupu obligacji serii B (30 mln zł) w maju. Na koniec czerwca 2017 r. dysponowała ponad 84 mln zł gotówki i ekwiwalentów, a zadłużenie netto Grupy wynosiło na koniec I półrocza 81,1 mln zł.

  • Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe - I pół. 2017 r.
mln zł I pół. 2017 I pół. 2016 Zmiana r/r
Przychody 10,7 71,0 -85,0%
Zysk brutto na sprzedaży 3,8 22,3 -83,2%
Marża brutto na sprzedaży 35,1% 31,4% +3,7 p.p.
Zysk operacyjny -4,8 16,4 -
Zysk netto -7,3 15,3 -