Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe za I kw. 2017 r. wróć do aktualności

  • Grupa Lokum Deweloper zwiększyła marżę brutto na sprzedaży w I kwartale 2017 r. do blisko 35% (vs ponad 32% rok wcześniej).
  • Osiągnięte w tym okresie przychody spadły z 36,3 mln zł do 6,5 mln zł, co jest konsekwencją rozpoznania w wyniku 15 lokali, wobec 96 rok wcześniej. Wynik ten jest ściśle związany  harmonogramem realizacji inwestycji w 2017 r.: większość lokali zostanie rozpoznana w wyniku w II połowie roku, a w szczególności w IV kwartale. Potencjał rozpoznań w 2017 r. wynosi 679 lokali.
  • Konsekwencją niskich przychodów w I kw. jest strata netto na poziomie 2,2 mln zł (wobec 7,7 mln zł zysku netto rok wcześniej).
  • Na koniec marca Grupa zwiększyła liczbę lokali w ofercie do 1164. Liczba lokali w realizacji niemal potroiła się rok do roku do 1470. Obie wartości są najwyższe w historii Grupy i obejmują zarówno rynek wrocławski, jak i krakowski.
  • Zarząd zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,78 zł/akcję, co stanowi blisko 30% skonsolidowanego zysku netto za rok 2016. Wielkość dywidendy zostanie ustalona podczas WZA – 12.06.2017 r. we Wrocławiu. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 20.06.2017 r., a dzień wypłaty dywidendy – 5.07.2017 r.

- Pod względem przychodów i sprzedaży pierwszy kwartał był słabszy od poprzednich. Zmienność pomiędzy poszczególnymi kwartałami jest naturalna w naszej działalności – wyniki te zależą od harmonogramu prowadzonych inwestycji i dlatego warto na nie patrzeć z perspektywy całego roku. Zakładamy, że liczba lokali rozpoznanych w wyniku  oraz  sprzedanych będzie wyraźnie wzrastać w kolejnych okresach, szczególnie w drugiej połowie tego roku - mówi Bartosz Kuźniar, Prezes Zarządu Lokum Deweloper. Naszym celem jest sprzedaż w 2017 roku około tysiąca lokali, a potencjał rozpoznań na 2017 jest na poziomie nieco wyższym niż zeszłoroczny  -  679 lokali. Cieszy nas także fakt, że Spółka konsekwentnie realizuje ponadprzeciętne marże na sprzedaży, a dzięki rozpoczęciu inwestycji na rynku krakowskim oferta i liczba lokali w realizacji są najwyższe w historii Firmy. Większa skala działalności przełoży się na wyższe przychody i zyski w przyszłych latach dodaje Bartosz Kuźniar.

W I kw. 2017 r. Grupa sprzedała 117 lokali (spadek o 32% r/r). Natomiast liczba lokali objęta umowami rezerwacyjnymi wzrosła ponad dwukrotnie do 261. Duża liczba umów rezerwacyjnych związana była m.in. z toczącym się procesem otwarcia rachunku powierniczego dla projektu Lokum Victoria Va. Rachunek ten został już założony i umowy rezerwacyjne sukcesywnie przekształcane są w umowy deweloperskie.

Na koniec marca 2017 r. suma lokali rozpoznanych oraz objętych umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi wynosiła 461 lokali, co stanowi 68% potencjału rozpoznań  w 2017 (679 lokali). 

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe - I kw. 2017 r.

mln zł I kw. 2017 I kw. 2016  Zmiana r/r
Przychody 6,5 36,3 -82,0%
Zysk brutto na sprzedaży
Marża brutto na sprzedaży
2,5
34,5%
11,8
32,4%
-80,8%
+2,2 p.p.
Zysk operacyjny -1,3 8,4 -
Zysk netto -2,2 7,7 -