Akcjonariat

Akcjonariuszem większościowym Lokum Deweloper, pośrednio przez spółkę Halit S.à r.l., jest Dariusz Olczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A.

Akcjonariat
Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale podstawowym Udział w głosach na WZA
Halit s.à.r.l. 15 100 000 15 100 000 83,89% 83,89%
Pozostali akcjonariusze 2 900 000 2 900 000 16,11% 16,11%

Kapitał zakładowy Lokum Deweloper S.A. wynosi 3.600.000,00 zł i dzieli się na 18.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym:

  1. a) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  2. b) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
  3. c) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
  4. d) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B3,
  5. e) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B4,
  6. f) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B5,
  7. g) 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B6,
  8. h) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C