Akcjonariat

Akcjonariat (na dzień 09.11.2021 r.)
Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale podstawowym Udział w głosach na WZA
Nasze Pasaże S.A. 12 760 000 12 760 000 70,89% 70,89%
Halit s.a.r.l. 2 340 000 2 340 000 13% 13%
Pozostali akcjonariusze 2 900 000 2 900 000 16,11% 16,11%

Kapitał zakładowy Lokum Deweloper S.A. wynosi 3.600.000,00 zł i dzieli się na 18.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym:

  1. a) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  2. b) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
  3. c) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
  4. d) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B3,
  5. e) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B4,
  6. f) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B5,
  7. g) 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B6,
  8. h) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C